Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
rSESJA RADY GMINY (08.08.2012 r.)


Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję  Rady  Gminy  Siemyśl.  Sesja  odbędzie  się  dnia  8 sierpnia 2012 r. (środa) o godzinie 10.00  w  Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego oraz ślubowanie radnego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl,
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 5 projektów,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY SIEMYŚL

 

Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem Nr 368/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl w okręgu wyborczym Nr 3 (sołectwo Charzyno i sołectwo Niemierze), w którym wybierać się będzie jednego radnego. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 23 września 2012 r.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych zostały określone w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia

Informacje dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemyśl umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl ( http://bip.siemysl.pl ).

 
Drukuj
bysz.0712 4"OD FESTYNU DO FESTYNU"

 

Dnia 8 lipca 2012 r. przy sali wiejskiej w Byszewie odbył się festyn wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką Byszewa. Prowadzeniem imprezy i oprawą muzyczną zajmowali się Jolanta Wójcik-Oszmaniec i Marian Oszmaniec. Na odwiedzających festyn czekało wiele atrakcji. Na scenie wystąpili m.in.: Thomas Grotto – finalista programu „X FACTOR", Studio wokalne „MAYOL" pod kierownictwem Jolanty Wójcik-Oszmaniec, Studio taneczne „VSDS" pod kierownictwem Małgorzaty Grotto, zespół „LADYS and BOY". W kuchni i przy grillu można było skosztować m.in.: kiełbaskę, szaszłyka, pierogi, hamburgera, hot-doga i tradycyjnie, domową grochówkę.

Więcej…
 
Drukuj
rg smallXXIII SESJA RADY GMINY

 

Dnia 26 czerwca 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Siemyśl na lata 2012-2015,
- w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu,
- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2011 r.,
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 r.,
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj

 

latozjpg

 
Drukuj

 

zryba.jpg

 
« pierwszapoprzednia141142143144145146147148149150następnaostatnia »

Strona 141 z 181