Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

l1

INFORMACJA KLGR


Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2012 r., po rozpatrzeniu odwołań złożonych przez Beneficjentów, Komitet zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - złożonych w Biurze KLGR w ramach I naboru, w dniach od 15 grudnia 2011 r. – 10 lutego 2012 r. z zakresu:
-  Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa;
- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

ZOBACZ LISTY RANKINGOWE

 
Drukuj
zaproszenie_wzt_2012
 
Drukuj

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wójt Gminy Siemyśl zawiadamia o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

 
Drukuj

 

 

Więcej…
 
Drukuj

RGSESJA RADY GMINY

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję Rady Gminy  Siemyśl.   Sesja  odbędzie  się  dnia   27  marca   2012 r.   (wtorek)   o  godzinie  11.00   w  Urzędzie  Gminy  Siemyśl.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych;
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
XIX SESJA RADY GMINY

 

Dnia 12 marca 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie rozpatrzenia skargi,
- zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
« pierwszapoprzednia141142143144145146147148149150następnaostatnia »

Strona 146 z 179