Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

Powiatowe święto plonów 2011


Gmina  Siemyśl  była  gospodarzem  tegorocznego  powiatowego  święta  plonów.  Starostami powiatowych dożynek byli Państwo Bogumiła i Bogdan Mordarscy ze Świecia Kołobrzeskiego (gm. Siemyśl). 

Dożynkowe świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Siemyślu, podczas której podziękowano za tegoroczne plony. Po mszy uczestnicy imprezy korowodem przeszli z kościoła na boisko sportowe w Siemyślu. W korowodzie szli starostowie, zespoły reprezentujące gminy, a także przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. Następnie rozpoczęły się tradycyjne uroczystości dożynkowe. Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Wójt Gminy Siemyśl Marek Dołkowski odebrali z rąk starostów tradycyjne bochny chleba, którymi podzielili się z uczestnikami uroczystości. Po przywitaniu zaproszonych gości i przemówieniach okolicznościowych, wystąpiły zespoły  wokalne i taneczne reprezentujące gminy powiatu kołobrzeskiego.

Więcej…
 
Drukuj

Sesja Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 7 października 2011 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik, Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  7. Sprawa wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.
  8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2011 r.
  9. Dyskusja w sprawie wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Siemyśl oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Siemyśl.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 11. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
Spis wyborców

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że został sporządzony spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Spis wyborców udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (pok. 117) - w godzinach pracy Urzędu.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony

 
Drukuj

Wykaz miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

Wójt Gminy Siemyśl podał do wiadomości publicznej wykaz miejsc na terenie Gminy Siemyśl przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej…
 
Drukuj
zzs
 
Drukuj
X sesja Rady Gminy


Dnia 5 września 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na lokale użytkowe na czas nieoznaczony,
- sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 
« pierwszapoprzednia151152153154155156157158159160następnaostatnia »

Strona 158 z 179