Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (30.05.2018)


     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 30 maja 2018 r. (środa) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).


Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
- w sprawie nadania nazwy ulicy - 2 projekty,
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2021,
- w sprawie rozpatrzenia skargi.
  7. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl.
  8. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
  9. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.