Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XXXVII SESJA RADY GMINY SIEMYŚL


     30 maja 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
- w sprawie nadania nazwy ulicy (2 uchwały),
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich  pobierania,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2021,
- w sprawie rozpatrzenia skargi,
- zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).