Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XXXIX SESJA RADY GMINY

    

   4 września 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemyśl,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2020,
- w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,
- zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

    Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).