Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, ul. IV Dywizji WP 58/13, 78-120 Gościno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK BIUROWY.


Wymiar czasu pracy:  pełen etat.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) udokumentowane doświadczenie w zakresie podejścia Leader  min. 3 m-ce,
f) umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość aplikacji biurowych (MS Office, Word. Excel),
g) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie wdrażania Osi 4 Leader PROW 2007-2013.


2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) znajomość obszaru objętego Lokalną Strategię Rozwoju,
b) dyspozycyjność, samodzielność, dokładność i terminowość,
c) udokumentowana wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym podejścia LEADER.


Zakres zadań i odpowiedzialności na stanowisku pracownik biurowy:

1. Zakres zadań:
a) wykonywanie bieżących zadań wynikających z prowadzenia biura,
b) udzielanie podstawowych informacji na temat LGD, funkcjonowania biura LGD oraz władz LGD,
c) realizacja wniosków na Funkcjonowanie LGD oraz przedsięwzięć określonych w LSR,
d) przygotowanie wniosków o płatność,
e) przygotowywanie sprawozdań,
f) prowadzenie obsługi biurowej związanej z naborami wniosków,
g) udzielanie informacji dla beneficjentów w sprawie warunków  i możliwości otrzymania dofinansowania,
h) planowanie i organizowanie spotkań z beneficjentami,
i) współprzygotowanie i wdrażanie projektów w ramach LSR,
j) prowadzenie monitoringu realizowanych operacji,
k) współorganizacja imprez okolicznościowych,
l) współorganizacja posiedzeń: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie”,
ł) prowadzenie ewidencji uchwał i ewidencji biurowej,
m) archiwizowanie dokumentacji prasowej.

2. Zakres odpowiedzialności:
a) administracyjna,
b) za powierzone wyposażenie stanowiska pracy,
c) za powierzoną dokumentację.


Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz kandydata (CV),
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) kopie dokumentów  poświadczające doświadczenie w zakresie podejścia Leader,
d) kopie zaświadczeń potwierdzające ukończone kursy, szkolenia,
e) inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie LGD:
Stowarzyszenie LGD "Siła w Grupie" ul. IV Dywizji WP 58-13, 78-123 Gościno
z dopiskiem „ nabór na stanowisko pracownik biurowy”
w terminie od 18 stycznia  do  25 stycznia 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie dostępna na stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl