Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
Informacja dot. wyborów ławników sądowych

Z dniem 31 grudnia 2011 r. upływa kolejna kadencja ławników sądowych. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) nakłada obowiązek przeprowadzenia wyborów ławników najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Wybory te przeprowadzają rady gmin.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Rada Gminy Siemyśl wybiera:
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu,
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Kołobrzegu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ostatnia zmiana ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 627) wejdzie w życie 14 czerwca 2011 r. Nowelizacja ta wprowadza istotne zmiany przepisów dotyczących ławników sądowych.

Informacje dotyczące wyborów ławników będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://www.bip.siemysl.pl).

Informacje na ww. temat dostępne są również w Urzędzie Gminy Siemyśl tel. 94 3588013 wew. 10.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Gminy Siemyśl w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.


                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl 

                                                                                                              Edward Sidorkiewicz