Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 29 czerwca 2011 r. (środa) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja dotycząca działalności Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
 5. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 – 2021,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011r,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007 – 2013.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2010 r.
10. Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
12. Zamknięcie sesji.