Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że od dnia 1 lipca 2011 r. rozpoczęła funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl). Do 31 grudnia 2011 r. dane z rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Wójta Gminy Siemyśl (wpisy i zawieszenia) zostaną przeniesione do CEIDG.

W związku z powyższym, informuje się przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Siemyśl o obowiązku aktualizacji danych zawartych we wpisie. Aktualizacja dotyczy wpisów, które nie zawierają numeru PESEL i numeru NIP, aktualnego miejsca zamieszkania oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD 2007). Niedokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIDG bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, z brakiem numeru PESEL, numeru NIP lub z nieaktualnym adresem zamieszkania.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą i nie zgłosił jej zakończenia, prosi o złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca ponosi konsekwencje braku aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodne z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Wnioski CEIDG-1 dostępne są również na stronie BIP Urzędu Gminy Siemyśl (www.bip.siemysl.pl). Można je składać Urzędzie Gminy Siemyśl osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym – opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Zachęca się przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Siemyśl -  aby stan wpisu był zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.

 

Przygotowała:
Teresa Urbańska
Inspektor UG Siemyśl