Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

swgOgłoszenie 

                                                                                                                    

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIK BIURA.

Wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa na czas określony do 30 czerwca 2015 r.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe,
5) co najmniej 2-letni staż pracy,
6) doświadczenie w kierowaniu zespołem,
7) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie wdrażania osi 4. Leader PROW,
8) doświadczenie w zakresie podejścia Leader,
9) dyspozycyjność,
10) biegła umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość aplikacji biurowych,

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
2) zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
3) znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie umożliwiającym komunikację,
4) dobra znajomość obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
5) prawo jazdy i możliwość korzystania z samochodu,
6) wiedza w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym podejścia Leader poświadczona dokumentami,
7) wiedza z zakresu zarządzania projektami, przygotowywania wniosków, programowania środków unijnych na poziomie narodowym regionalnym i lokalnym na lata 2007-2013 potwierdzona odpowiednimi dokumentami.


Zakres zadań i odpowiedzialności na stanowisku pracownik biurowy:

1. Zakres zadań:
a) wykonywanie bieżących zadań wynikających z prowadzenia biura,
b) udzielanie podstawowych informacji na temat LGD, funkcjonowania biura LGD oraz władz LGD,
c) realizacja wniosków na Funkcjonowanie LGD oraz przedsięwzięć określonych w LSR,
d) przygotowanie wniosków o płatność,
e) przygotowywanie sprawozdań,
f) prowadzenie obsługi biurowej związanej z naborami wniosków,
g) udzielanie informacji dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
h) planowanie i organizowanie spotkań z beneficjentami,
i) współprzygotowanie i wdrażanie projektów w ramach LSR,
j) prowadzenie monitoringu realizowanych operacji,
k) organizacja imprez okolicznościowych,
l) organizacja posiedzeń: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie",
ł) realizacja zadań statutowych oraz wsparcie funkcjonowania organów Stowarzyszenia,
m) planowanie działalności biura, w szczególności przygotowanie rocznych planów pracy i budżetu,
n) przygotowanie analiz i wniosków dotyczących wdrażania LSR,
o) przygotowanie koncepcyjne i dokumentacyjne projektów współpracy oraz ich realizacja i rozliczanie,
p) wykonywanie innych poleceń Prezesa.

2. Zakres odpowiedzialności:
a) administracyjna,
b) za powierzone wyposażenie stanowiska pracy,
c) za powierzoną dokumentację.

Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz kandydata (CV) i list motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) kopie dokumentów poświadczające doświadczenie w zakresie podejścia Leader,
d) kopie zaświadczeń potwierdzające ukończone kursy, szkolenia,
e) inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie LGD:
Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie", ul. IV Dywizji WP 58-13, 78-120 Gościno 
z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko kierownik biura"
w terminie od 19 października do 24 października 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie dostępna na stronie internetowej  www.silawgrupie.org.pl