Drukuj
IV sesja Rady Gminy

Dnia 30 grudnia 2010 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
-  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
-  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011-2021,

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011–2015,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.,
- w sprawie wyznaczenie drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.