Drukuj
ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Wójt Gminy Siemyśl zaprasza organizacje pozarządowe do wyznaczenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej do spraw opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2012", ogłoszonego w dniu 9 lutego 2012 r.

Termin zgłaszania kandydatów - do  dnia 28 lutego 2012 r.

Informacji udziela: samodzielny referent Agnieszka Krakowska tel. 94 35 88 013 wew. 26.