Drukuj

RGSESJA RADY GMINY

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję Rady Gminy  Siemyśl.   Sesja  odbędzie  się  dnia   27  marca   2012 r.   (wtorek)   o  godzinie  11.00   w  Urzędzie  Gminy  Siemyśl.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych;
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.