Drukuj

RGSESJA RADY GMINY


Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 18 kwietnia 2012 r. (środa) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchylenia uchwały;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 4 projekty;
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2011 r.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.