Drukuj
rg smallXXII SESJA RADY GMINY

 

Dnia 29 maja 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2012 – 2021.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).