Drukuj

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


   Przypomina się, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Siemyśl deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.


Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy Siemyśl
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl
Referat Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa - pok. nr 9

 

UWAGA - od dnia 21 lipca 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji - DRUK DEKLARACJI