1

Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu informuje

Posadź własny las i weź pieniądze – nabór wniosków dobiega końca

Jeszcze tylko w tym tygodniu, rolnicy którzy chcą posadzić na swoich gruntach las, mogą składać wnioski o dofinansowanie.  Biura powiatowe ARiMR przyjmują dokumenty do końca lipca – przypomina rzecznik prasowy Agencji Paweł Mucha.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia. Poza rolnikami, beneficjentem tego programu mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być prowadzona uprawa leśna musi mieć co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, chyba że graniczy z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu.
Do zalesienia można przeznaczyć maksymalnie 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

W ramach tego działania rolnik może otrzymać trzy rodzaje premii:
– wsparcie na zalesianie,
– premię pielęgnacyjną,
– premię zalesieniową.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, rodzaju gruntu, nachylenia terenu czy sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Dodatkowo można uzyskać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu. Stawka za metr bieżący ogrodzenia wynosi8,82 zł, a za zabezpieczenie drzewek 3 palikami – 1132 zł/ha.

Z kolei premia pielęgnacyjna wypłacana jest przez 5 lat w okresie objętym zobowiązaniem. Stawka tego wsparcia wynosi od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.

Trzecia z możliwych do otrzymania w tym działaniu forma dotacji – premia zalesieniowa – stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat w okresie objętym zobowiązaniem.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Na złożenie wniosków zostało zaledwie kilka dni. Biura Powiatowe ARiMR będą je przyjmowały tylko do najbliższego piątku, 31 lipca.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć osobiście.


 

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Dotację można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.


 

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia

Podstawa prawna i formy pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U z 2019 r. poz. 33) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy w formie:

 • dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR) udzielanego ze środków banków,
 • oprocentowanej pożyczka na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3).

Termin udzielania pomocy (kredytów i pożyczek): do dnia 31.12.2021 r.

Beneficjent

Podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

1)  jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

2)  ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  jest właścicielem gospodarstwa rolnego,

4)  jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem,

5)  co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa,

6)  jest niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (tj. gdy opóźnienie przekracza 3 m-ce, a w przypadku os. prawnej lub j.o.n.o.p. przekracza wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres dłuższy niż 24 m-ce),

7)  znajduje się w trudnej sytuacji.

Kredyt i pożyczka nie mogą zostać udzielone podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne:

1)  znajdującemu się w likwidacji lub w upadłości,

2)  wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.),

3)  który otrzymał pomoc na ratowanie lub restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w ciągu ostatnich 10 lat bądź otrzymał jakąkolwiek pomoc niezgłoszoną,

4) który nadal dysponuje wcześniejszą pomocą niezgodą z prawem, która na podstawie decyzji Komisji Europejskiej została uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem.

Przeznaczenie kredytów i pożyczek

Sfinansowanie długów o charakterze pieniężnym powstałych przed dniem złożenia w banku wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Restrukturyzacją mogą być objęte wymagalne i niewymagalne długi o charakterze pieniężnym, powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, m.in. zobowiązania:

1)  cywilnoprawne, w tym powstałe wobec ARiMR (np. z tytułu podlegających zwrotowi dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, niespłaconych pożyczek NP1 lub NP2, z tytułu podlegających zwrotowi dotacji w ramach PROW i innych programów finansowanych przy udziale środków UE), zadłużenie z tytułu kredytów komercyjnych zaciągniętych na realizację inwestycji objętych pomocą w ramach PROW i innych, w tym tzw. kredytów pomostowych oraz

2)  publicznoprawne, w tym powstałe wobec takich instytucji jak US, ZUS, KRUS, ARiMR (np. z tytułu podlegających zwrotowi dopłat bezpośrednich),

w kwotach wynikających z planu restrukturyzacji, przy czym zarówno kredyt jak pożyczkę można przeznaczyć wyłącznie na długi wymagalne obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

Kwota kredytu / pożyczki i wkład własny

Maksymalna kwota zarówno kredytu jak i pożyczki – do 5 mln zł i do wysokości długów wymagalnych.

Wymagane jest wniesie wkładu własnego, który zostanie zweryfikowany podczas zatwierdzania planu restrukturyzacji. Wyliczony jest na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji i wynosi co najmniej:

 • 25% dla mikro i małego przedsiębiorcy,
 • 40% dla średniego przedsiębiorcy.

Wypłata kredytu lub pożyczki nastąpi na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania

Kumulacja pomocy

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii KR może być łączona z pomocą w postaci gwarancji udzielanej przez KOWR. Natomiast nie może być kumulowana pomoc w formie dopłat do oprocentowania z pomocą w formie pożyczek.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 3 punkty procentowe. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1)  kredytobiorcę w wysokości 2%,

2)  Agencję w pozostałej części pod warunkiem spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę zgodnie z umową kredytu restrukturyzacyjnego oraz realizacji przez kredytobiorcę planu restrukturyzacji.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi rocznie nie mniej niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez KE na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe. Obecnie oprocentowanie wynosi 4,98%, a od 01.08.2020 r. wynosi 4,61% (w całości do zapłaty przez pożyczkobiorcę).

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy jest określana w umowie kredytu lub w umowie pożyczki w dniu ich zawarcia, przy czym w przypadku kredytu wysokość pomocy nie może przekroczyć 40% kwoty kredytu (60% dla młodego rolnika i podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, którego większa część gruntów – co najmniej 50% UR jest położona na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami).

W okresie spłaty kredytu / pożyczki wysokość pomocy nie może zostać zwiększona.

Okres spłaty

Kredyt –  do 10 lat, w tym okres karencji nie może przekroczyć 1 roku.

Pożyczka – do 15 lat, w tym karencja 1 rok.

Procedura ubiegania się o pomoc

Część wspólna dla podmiotów, które wybrały zarówno kredyt jak i pożyczkę:

Przygotowanie planu restrukturyzacji i złożenie go wraz z wnioskiem o akceptację do WODR. Termin dla WODR na akceptację planu: 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunek akceptacji planu: przywrócenie zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych.

Wzór planu restrukturyzacji został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-na-restrukturyzacje-zadluzenia-gospodarstw-rolnych

Dalsze postępowanie w celu uzyskania kredytu:

Złożenie w banku wniosku o kredyt (formularz przygotuje bank udzielający kredytu) wraz z zaakceptowanym przez dyrektora WODR planem restrukturyzacji oraz:

 • kompletem dokumentów wymaganych przez bank,
 • kopiami dokumentów potwierdzających, w sposób wiarygodny dla banku, wskazaną w tym wniosku kwotę zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
 • oświadczeniami wymaganymi zapisami zasad udzielania kredytu z linii KR.

O kredyt z linii KR będzie można ubiegać się w bankach po podpisaniu przez nie aneksów do umów o współpracy z Agencją lub zawarciu nowych umów z Agencją (banki, które obecnie nie udzielają kredytów preferencyjnych).

Dalsze postępowanie w celu uzyskania pożyczki:

Złożenie w BP ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc wniosku o pożyczkę (formularz opracowany przez ARiMR) wraz z zaakceptowanym przez dyrektora WODR planem restrukturyzacji oraz:

 • kopiami dokumentów potwierdzających powstanie zadłużenia oraz wskazaną we wniosku kwotę zadłużenia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
 • kopiami dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, które będą objęte hipoteką, oraz zgodą współwłaścicieli nieruchomości na ustanowienie hipoteki i zgodą wierzycieli na wykreślenie hipoteki,
 • operatem szacunkowym nieruchomości, które będą objęte hipoteką,
 • oświadczeniami i innymi dokumentami wymaganymi zasadami udzielania pożyczki.

Termin dla BP na rozpatrzenie wniosku – 45 dni od dnia jego złożenia.


 

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię – młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:
– w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
– przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
– 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.


Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.


 

300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl,   pod numerem bezpłatnej infolinii –  tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.


 

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego.  31 lipca rusza nabór wniosków

Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, wypłacana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla tej branży. Odbędzie się on w terminie 31 lipca – 6 sierpnia 2020 r.

O pomoc, która jest realizowana w ramach działania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto będą dokumentowały na podstawie potwierdzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury, w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie kodu PKD 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonego na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego (RRW-20).

Pomoc finansową przyznaje się w formie wypłaty premii – określonej w umowie o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego – w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.

Kolejne nabory wniosków w ramach tego działania odbędą się we wrześniu i pod koniec bieżącego roku.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową.