1

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informuje się, że od dnia 1 maja 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie Gminy Siemyśl. Druki deklaracji  dostępne są w Urzędzie Gminy Siemyśl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl – http://bip.siemysl.pl .
Podstawa prawna: uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 93/XI/20 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz .Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1721).

Ponadto informuje się, że dnia 1 maja 2020 r. weszła w życie uchwała Nr 94/XI/20 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.  Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1722). Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Osoby, które chcą skorzystać z ww. zwolnienia zobowiązane są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.