1

Pomoc z PROW dla hodowców świń: czas na składanie wniosków wydłużony do 7 lutego

Do 7 lutego 2023 r., czyli o tydzień dłużej niż zakładano, producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Przypominamy, że wsparcie skierowane jest do rolników zajmujących się chowem lub hodowlą świń, samodzielnie bądź z małżonkiem, jeżeli:

 • do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r.;
 • do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.;
 • spełniają jeden z następujących warunków:
  – prowadzą produkcję ekologiczną,
  – otrzymali pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 r.,
  – otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych,
  – zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach „Premii dla młodych rolników” lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie,
  – zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych” oraz realizują wynikające z tego zobowiązania,
  – zrealizowali przedsięwzięcie w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizują zobowiązania z tym związane,
  – wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii,
  – zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.

Pomoc może być przyznana rolnikowi tylko raz, a jej wysokość jest uzależniona od liczby zwierząt urodzonych między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. i wynosi:
– 2 400 zł (10-24 świń),
– 5 000 zł (25-49 świń),
– 10 000 zł (50-99 świń),
– 20 000 zł (100-199 świń),
– 30 000 zł (200-299 świń),
– 40 000 zł (300-399 świń),
– 50 000 zł (400-499 świń),
– 60 000 zł (500-599 świń),
– 70 000 zł (od 600 świń).

Nabór wniosków rozpoczął się 18 stycznia i pierwotnie miał się zakończyć 31 stycznia 2023 r. Termin ten został wydłużony do 7 lutego 2023 r. Dokumenty można składać za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.

Więcej o pomocy:
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-z-prow-dla-hodowcow-swin-czas-na-skladanie-wnioskow-wydluzony-do-7-lutego


Biuro Powiatu Kołobrzeskiego z siedzibą w Siemyślu

Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa