1

Program „Czyste Powietrze 2.0”

Gmina Siemyśl zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie współpracy w ramach ogólnopolskiego, rządowego Programu „Czyste Powietrze”. 19 stycznia 2021 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy  z władzami WFOŚiGW w Szczecinie z udziałem Małgorzaty Golińskiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Wicewojewody Zachodniopomorskiego Marka Subocza.

Dla kogo dofinansowanie?
Według obowiązujących zasad programu „Czyste Powietrze 2.0” Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a)    1 400,- zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b)    1 960,- zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjenci mają szansę otrzymać dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji inwestycji. Maksymalna kwota dotacji to 37 000,- zł.

Aby uzyskać podwyższone bezzwrotne dofinansowanie, konieczne jest otrzymanie zaświadczenia o dochodach, które wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. Wniosek o takie zaświadczenie osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście, pocztą albo przez platformę ePUAP.

Pozostali beneficjenci programu „Czyste Powietrze”, których dochód wynosi do 100 000,- zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. Mogą się oni starać o wsparcie do 25 000,- zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, do 30 000,- zł – jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną.
Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna  do 53 000,- zł.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych!!!

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie należy składać:
1) do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub
2) za pośrednictwem gminy.

Wnioski o dofinansowanie można składać:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
2) poprzez  serwis gov.pl  (wymagana   wyłącznie  forma  elektroniczna   z  podpisem  zaufanym  lub kwalifikowanym).
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:

https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-czyste-powietrze.html

https://czystepowietrze.gov.pl/

lub

w Urzędzie Gminy Siemyśl:
–  Agnieszka Andziak tel. 94 35 85 316

–  Daria Czajka tel. 94 35 85 329