1

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemyślu

W 2021 r. został otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Siemyślu (PSZOK), z którego usług mogą korzystać mieszkańcy Gminy Siemyśl. PSZOK znajduje się przy ulicy Łąkowej 42  w miejscowości Siemyśl (za GOKiB).

GODZINY OTWARCIA PSZOK:

 • środa – w miesiącach  październik-kwiecień  12:00-17:00
 • środa – w miesiącach maj-wrzesień 14:00-19:00
 • sobota (przez cały rok) 08:00-14:00

 

W PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny:

 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 14 kg od osoby  (zgłoszonej w deklaracji) rocznie,
 • zużyte opony w ilości 1 komplet rocznie w ramach złożonej deklaracji,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne w ilości do 10 kg od osoby  (zgłoszonej w deklaracji) rocznie,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • świetlówki i żarówki.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być w ilości i formie, która umożliwi ich przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • materiały zawierające azbest,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, fotele samochodowe, części karoserii itp.),
 • odpady niebezpieczne w ilości wskazującej na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej – w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych ilościach,
 • odpady rolnicze,
 • odpady w cieknących opakowaniach,
 • butle gazowe,
 • niesegregowane, zmieszane odpady komunalne.

Na odpady typu: wielkogabaryty, opony (z wyłączeniem opon ciągników rolniczych), zmieszane odpady z budowy i remontów oraz gruz ceglany ustalone są limity na jedną osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym w ramach wnoszonych opłat rocznych za odbiór odpadów komunalnych.

 

Stawki opłat ponad limit zamieszczone są w poniższej tabeli:

Rodzaj usługi Kod odpadu Cena usługi [zł/kg] brutto
przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości zużytych opon 16 01 03 1,40 zł
przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów wielkogabarytowych 20 03 07 1,70 zł
przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych 17 01 02

(gruz ceglany)

 

1,80 zł
17 09 04

(zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu)

1,80 zł

Podstawa prawna: uchwała Nr 237/XXXVI/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1125).

 

UWAGA

Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Siemyśl, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty do Gminy Siemyśl. Przy dostawie odpadów do PSZOK należy okazać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.