1

Realizacja programu DOBRY START

Świadczenie dobry start polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300,- zł. Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wydawane będą od dnia 1 lipca 2019 r.

Osoby realizujące program Dobry Start na terenie Gminy Siemyśl:
• starszy inspektor Dorota Pomorska (OPS pok. 6);
• inspektor Ewa Paszko (OPS pok. 7).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane:
– w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku,
– w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. (21-24 dzień miesiąca).

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód rodziny.