1

Rodziny wspierające

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.). Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc oferowana przez rodziny wspierające może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny,
 • nauki racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
 • opieki i wychowywania dzieci, a w tym organizacji czasu wolnego dzieciom,
 •  pomocy w nauce,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie – dom,
 • kształtowania i wypełniania ról społecznych.


Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.


Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne. Zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.