1

Sesja Rady Gminy (20.06.2024)

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu.
 7. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2023 r.
 9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Siemyśl za 2022 r. i debata w tej sprawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Siemyśl za 2023 r.
 12. Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024-2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 16. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 17. Zamknięcie sesji.