1

Sesja Rady Gminy (30.11.2020)

     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy.   Sesja odbędzie się  30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Siemyśl na lata 2021-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siemyśl na lata 2021-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
 12. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 13. Zamknięcie sesji.

 

WIĘCEJ ⇒ BIP Urzędu Gminy Siemyśl