Sesja Rady Gminy Siemyśl (20.10.2021)

     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 20 października 2021 r. (środa) o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemyśl.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
 20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 21. Informacja o stanie  realizacji  zadań  oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2020/2021.
 22. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
 23. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 24. Zamknięcie sesji.