1

Sesja Rady Gminy Siemyśl (23.03.2021)

     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy.  Sesja odbędzie się 23 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na  kolejny okres  umów najmu na lokal użytkowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 15. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 16. Zamknięcie sesji.