1

Sesja Rady Gminy Siemyśl (30.03.2020)

      Przewodniczący  Rady  Gminy  Siemyśl   zwołał   sesję  Rady  Gminy,  która   odbędzie   się    30  marca  2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu.
 15. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 16. Zamknięcie sesji.