1

Sesja Rady Gminy Siemyśl (30.05.2023)

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 30 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 14. Zamknięcie sesji.