1

Sesja Rady Gminy Siemyśl (31.01.2023)

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godzinie 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 14. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl.
 15. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 17. Zamknięcie sesji.