1

Sesja Rady Gminy Siemyśl

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się  12 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 16. Zamknięcie sesji.