1

Sesja Rady Gminy

     Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 3.  Ślubowanie radnego.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r.
 10. Podjęcie u chwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 13. Podjęcie uchwały  – akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2020 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2019.
 17. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania i odpowiedzi.
 18. Zamknięcie sesji.