1

Sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR

Gmina Siemyśl, w ramach programu Polska Cyfrowa, zamierza wnioskować o grant na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do nauki dla uczniów z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarski rolnej  (PPGR) zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl.
 

Warunki ubiegania się o sprzęt komputerowy:

  • uczeń dla którego ma być przeznaczony sprzęt komputerowy zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR (filia/zakład PPGR) i jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która  pracowała niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwała w miejscowości lub w gminie objętej PPGR,
  • uczeń, dla którego ma być przeznaczony sprzęt komputerowy  nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Zainteresowane i uprawnione osoby powinny złożyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (dot. osób niepełnoletnich) lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Druki ww. dokumentów dostępne są  w Urzędzie Gminy Siemyśl.


Termin  i miejsce składania dokumentów:

– do 25 października 2021 r. (poniedziałek) do godz. 16:00 w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Siemyślu lub Sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, (ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl)

Informacji dot. projektu udziela: 
– Zastępca Kierownika USC Monika Dobrowolska – tel. nr 94 35 88 013.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zapraszamy do składania wniosków-oświadczeń.