1

VIII sesja Rady Gminy

     29 października 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.;

2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na  2019 r.;

3) w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz  wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;

4) zmieniającą uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.;

5) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;

6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.;

7) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;

8) w sprawie rozpatrzenia skargi;

9) w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).