1

Wpisy do Rejestru-BDO

     Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 6 lit. g ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.) powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1779), powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.
W związku z powyższym informujemy, że ww. podmioty powinny w formularzu rejestrowym określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. z 2018 poz. 2528, z późn. zm.) wypełnić Dział I wniosku o wpis, a pozostałe dane zaktualizują po 1 stycznia 2020 r. kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy.