1

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla właścicieli lasów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego PROW na lata 2014 – 2020, który potrwa do 11 września 2020 r.

Wnioskodawcy mogą składać ww. wnioski do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą właściciela lasu.

 W obecnym naborze wniosków istnieje możliwość składania ich również elektronicznie przez platformę ePUAP.

Pomoc może być przeznaczona na realizację inwestycji – tj.:

 1. przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
  a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat, lub

  b) dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub
 2. zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub
 3. założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów, lub
 4. czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych, lub
 5. zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:
  a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo
  b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
  c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2.

Pomoc jest przyznawana  do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las. Pomoc może być również przyznana do zalesień PROW, jeśli został zakończony okres wypłacania premii pielęgnacyjnej.

Informacje dotyczące niniejszego poddziałania oraz niezbędne dokumenty do pobrania są dostępne w poniższej lokalizacji:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/podddzialanie-85-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska/2020/nabor-i.html

Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu