1

X sesja Rady Gminy Siemyśl

     18 grudnia 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
1) Nr 82/X/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.;
2) Nr 83/X/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.;
3) Nr 84/X/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości;
4) Nr 85/X/19 w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego;
5) Nr 86/X/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020;
6) Nr 87/X/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r.;
7) Nr 88/X/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023;
8) Nr 89/X/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020;
9) Nr 90/X/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na  2020 r.;
10) Nr 91/X/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022.

    Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl ( http://bip.siemysl.pl ).