1

XVI sesja Rady Gminy Siemyśl

     30 listopada 2020 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r.,
  • w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  • o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  • w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Siemyśl na lata 2021-2023,
  • w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siemyśl na lata 2021-2023,
  • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

    

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).