1

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

     Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)  Wójt Gminy Siemyśl zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje  pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie,  do wyznaczenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej do spraw opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania  zadania  publicznego pn.  „UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  2020” ogłoszonego w dniu 11 lutego 2020 r.

         Termin zgłaszania kandydatów  – do dnia 28 lutego 2020 r. (piątek) do godz. 14.00.