1

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że od 1 kwietnia 2023 r. na terenie Gminy Siemyśl będą obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 38,00 zł miesięcznie za mieszkańca – w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 37,50 zł miesięcznie za mieszkańca – w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • 114,00 zł miesięcznie za mieszkańca – w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ulegają również zmianie numery indywidualnych kont bankowych, na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zostaną one przekazane właścicielom nieruchomości w zawiadomieniach o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać jak dotychczas – do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe.

W związku z występującymi rozbieżnościami w ilości osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a innymi dokumentami będącymi w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy prosi się właścicieli nieruchomości o dokonanie stosownych zmian/korekt danych zawartych w poprzednich deklaracjach.