Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
 
Drukuj
K9 NABÓR WNIOSKÓW

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem", „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" oraz „Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej" objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE O NABORZE

 
Drukuj
rgXX SESJA RADY GMINY

 

Dnia  27 marca 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl.  Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.;
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych;
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl.
Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj

l1

INFORMACJA KLGR


Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2012 r., po rozpatrzeniu odwołań złożonych przez Beneficjentów, Komitet zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - złożonych w Biurze KLGR w ramach I naboru, w dniach od 15 grudnia 2011 r. – 10 lutego 2012 r. z zakresu:
-  Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa;
- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

ZOBACZ LISTY RANKINGOWE

 
Drukuj
zaproszenie_wzt_2012
 
Drukuj

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wójt Gminy Siemyśl zawiadamia o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ZOBACZ OBWIESZCZENIE

 
« pierwszapoprzednia141142143144145146147148149150następnaostatnia »

Strona 148 z 181