Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

PIENIĄDZE CZEKAJĄ NA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ KLĘSKI


   Od 7 do 29 grudnia br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR kolejne wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

   Wnioski można dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR za pośrednictwem biur powiatowych lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

   O przyznanie wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.
   Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym.
   Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać gospodarz w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł, ale nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Na podstawie oszacowanej wartości szkód w gospodarstwie, którego odtworzenia dotyczy dokument o przyznanie pomocy określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia.

Więcej na stronach www.arimr.gov.pl


Kołobrzeskie Biuro Powiatowe w Siemyślu