Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (23.03.2018)
 

    Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie podziału Gminy Siemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie rozpatrzenia skargi.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2017 r.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.