Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XXXVI SESJA RADY GMINY SIEMYŚL


      23 marca 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie podziału Gminy Siemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Gminie Siemyśl.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).