Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (26.06.2018)

 

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl",
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych,
- sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemyśl.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r.
  8. Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie sesji.